2. Utvecklingsbehov och stödbehov

Var attraktiv för era kunder, medarbetare och andra intressenter. Utveckla förmågan att uppnå kort- och långsiktiga mål, öka beredskap för och förmåga att hantera förändringar.

Andra steget redovisar en helhetsbild över organisationens kompetenser och hur kompetenserna används – HR-logistik, utifrån medarbetarnas sammanställda data och hela grupper, ej individer.

Ni får ett kostnadseffektivt besluts- och taktikunderlag för laguppställningen som också visar vilket utvecklings- och stödbehov som behövs – HR-logistik.

Vad krävs för att nå uppställda mål och se utfall, gör ni rätt?

coach4coach visar organisationens samlade kompetens och ger en tydlig översikt som genom kommunikation, snabbt skapar samsyn i projekt-, arbets- och ledningsgrupper:

 • Gör gruppen det som förväntas – finns och används tydliga roller och uppdrag?

 • Tas kompetensen i nuläget tillvara och hur används kompetens, på såväl grupp som på individnivå – i verkligheten, dvs. arbetssituationen.

 • Vet var och en vad organisationens och individens mål och vision är, i arbetssituationen dvs. roll- och uppdragsinnehåll.

Här identifierar vi aktuella stöd- och utvecklingsbehov utifrån en helhetsbild av företagets samlade och samverkande kompetenser.

Grupprapporten

Ger en tydlig och översiktlig bild av kompetens, utbildning och erfarenhet och hur den samlade kompetensen faktiskt används i verkligheten. Ett tydligt komplement och ett processtöd till specialistinriktade HR-verktyg och till kompetensutvecklingsstandarden SS 624070 eller LEAN-processer t ex.

Grupprapporten möjliggör att outnyttjad potential enkelt kan tas tillvara och hur förluster effektivt kan vändas till utveckling. Genom att underlag för ledares och medarbetares roller och uppdragsinnehåll finns i besluts- och taktikunderlaget kan man nu effektivt fylla gapet mellan medarbetarens verklighet och organisationens mål.

Tid i anspråk: ca 2 timmar per grupp – redovisning av gruppresultat.

 

Varaktig utveckling

Får man bara om man fokuserar och arbetar med medarbetarnas uppfattning om och förståelse för varför utvecklingen är nödvändig och hur det skall gå till. Genom delaktighet som engagerar dem i hur det skall gå till och en god tvåvägs kommunikation på bredden och höjden.

coach4coach kartläggning ger kunskap, delaktighet och medarbetarnas perspektiv genom engagemang, tydliga besluts­underlag och en helhetsbild av gruppen, med fokus på arbetssituationen mjuka mät- och uppföljningsbara faktorer.

 

Används direkt i verksamheten

HR-logistik används av företagsledare, personalansvariga ledare och HR-ansvariga, för att i samarbete med coacher och rekryteringskonsulter skapar effektivare ledarskap och medarbetare i verksamhetens projekt-, arbets- och ledningsgrupper genom t ex.

 • Kompetensutveckling och coachningsstöd eller rekrytering

 • Roll- och uppdragsdefinition eller utveckling

 • Uppföljning och förbättring av stöd, kompetensutveckling och arbetssituation

 

Eller:

 • Outsourcing, outplacement eller omplacering

 • Konflikter, svåra samtal

 • Utvecklingssamtal

 • Ledarutveckling och stöd

 • Medarbetarutveckling och stöd

 • Teambuilding, grupp- och teamsamansättning

 • Kvalitetsutveckling, förbättringsarbete och avvikelsehantering inom ISO


1. Beslutsunderlag >>
2. Utvecklingsbehov och stödbehov >>
3. Coachningsstöd och ledarstöd >>

Laget

Har du rätt laguppställning?

Läs mer >>

Kontakt

Vägen till en effektivare, mer kompetensfylld, och vinstgivande verksamhet

Läs Mer >>